تصاویر / آیین نخل برداری در فیروزآباد میبد - پایگاه خبری آرمان میبد | پایگاه خبری آرمان میبد