برگزاری نشست خبری رئیس اداره منابع طبیعی میبد با خبرنگاران - پایگاه خبری آرمان میبد | پایگاه خبری آرمان میبد